ผลดำเนินการ แผนงานที่ 1

Home/ผลการดำเนินงานปี 2558/ผลดำเนินการ แผนงานที่ 1

ผลดำเนินการ แผนงานที่ 1

ผลการดำเนินงานปี 2558

 ผลการดำเนินงาน

แผนงานที่ 1 การพัฒนาผลงานวิจัย

การดำเนินงาน

  1. การประชุมพัฒนาหัวข้อวิจัยใน 4 เรื่องหลัก คือ Competency and Rural doctors , National License examination, Transformative Learning  และ Investigator Initiated Projects
  2. การประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะโครงร่างการวิจัยของคณะกรรมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิวิชาการครั้งที่ 1
  3. การประชุมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะงานวิจัยครั้งที่ 2
  4. การปฐมนิเทศโครงการวิจัย

ผลการดำเนินงาน

  1. มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิวิชาการวิจัยแพทยศาสตรศึกษาจำนวน 11 ท่าน โดยมีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และให้ข้อเสนอแนะงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษาของประเทศ
  2. เกิดหัวข้อวิจัย 5 เรื่องจากทั้งหมด 11 เรื่องที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ
  3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการกำกับติดตามโครงการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา

แนวทางการดำเนินงานต่อไป

  1. จัดเวทีนำเสนอและติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา
  2. เปิดรับสมัครโครงการวิจัยรอบที่ 2 จากผู้เข้าร่วม workshop คำถามวิจัย และผู้สนใจทั่วไป
  3. สนับสนุนทุนวิจัย systematic review
By | 2016-08-11T10:42:24+00:00 สิงหาคม 3rd, 2016|ผลการดำเนินงานปี 2558|0 Comments

About the Author: