ผลดำเนินการ แผนงานที่ 2

Home/ผลการดำเนินงานปี 2558/ผลดำเนินการ แผนงานที่ 2

ผลดำเนินการ แผนงานที่ 2

ผลการดำเนินงาน

แผนงานที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้วิจัยแพทยศาสตรศึกษา

การดำเนินงาน

  1. การแต่งตั้งคณะทำงาน และประชุมคณะทำงาน
  2. ใช้ AMEE Guide เป็นข้อมูลนำเข้ากิจกรรม KM โดยเลือกหัวข้อที่สนใจ 5 เรื่อง
  3. จัดการประชุมพิจารณาเนื้อหาบทสรุปของ AMEE Guide ฉบับภาษาไทย

ผลการดำเนินงาน

  1. มีการแต่งตั้งคณะทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยแพทยศาสตรศึกษาจำนวน 8 ท่าน
  2. ได้คัดเลือกหัวข้อสำหรับจัดทำ KM จำนวน 5 เรื่องโดยดำเนินการแปลสรุปความเป็นภาษาไทย และจัดวิพากษ์เนื้อหาให้ครอบคลุมในประเด็นความถูกต้องของการแปลสรุปความ, วิธีการวิจัย (Research Methodology), ความครอบคลุมของเนื้อหา, การนำไปประยุกต์ใช้ในบริบทของประเทศไทยเพื่อจัดทำเป็นคู่มือแนวทางการทำวิจัยต่อไป

แนวทางดำเนินงานต่อไป

  1. จัดประชุมวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการทำวิจัยโดยคณะทำงานและผู้ทรงคุณวุฒิวิชาการ
  2. จัด Workshop ให้ความรู้และกระตุ้นให้ผู้สนใจเข้าร่วมดำเนินงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษา
  3. จัดทำคู่มือแนวทางการทำวิจัยแพทยศาสตรศึกษาในรูปแบบ Booklet
By | 2016-08-11T08:36:50+00:00 สิงหาคม 3rd, 2016|ผลการดำเนินงานปี 2558|0 Comments

About the Author: