ผลดำเนินการ แผนงานที่ 3

Home/ผลการดำเนินงานปี 2558/ผลดำเนินการ แผนงานที่ 3

ผลดำเนินการ แผนงานที่ 3

ผลการดำเนินงาน

แผนงานที่ 3 การสร้างเครือข่ายนักวิจัยแพทยศาสตรศึกษา

การดำเนินงาน

  1. การเชิญชวน และรับสมัครอาจารย์แพทย์, นักวิชาการการศึกษาแต่ละสถาบันมาร่วมเป็นนักวิจัยร่วมโครงการ และร่วมประชุม / อบรม
  2. การจัดทำแผ่นป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในงานวิชาการ

ผลการดำเนินการ

  1. มีผู้สนใจจากหลากหลายสถาบันสมัครเข้าร่วมเป็นนักวิจัยร่วมโครงการประมาณ 21 คน และมีผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการศึกษาทบทวนวรรณกรรมเพื่อการพัฒนางานแพทยศาสตรศึกษาจำนวน 35 คน
  2. ได้จัดทำแผ่นป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในงานประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาครั้งที่ 14 วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฏร์ธานี

แนวทางการดำเนินงานต่อไป

  1. จัดทำจดหมายข่าวในรูปแบบ Electronic paper ส่งให้เครือข่ายทุก ๆ 3 เดือน
  2. จัดทำ Facebook group เริ่มต้นจากคณะทำงาน และเพิ่มรายชื่อนักวิจัย
  3. จัดทำ E-mail group
  4. การจัดตั้งชมรมระยะยาว
  5. จัดประชุมนักวิจัยร่วมกับเครือข่ายในงานประชุม R2R Forum

 

By | 2016-08-04T15:24:07+00:00 สิงหาคม 3rd, 2016|ผลการดำเนินงานปี 2558|0 Comments

About the Author: