ผลดำเนินการ แผนงานที่ 4

Home/ผลการดำเนินงานปี 2558/ผลดำเนินการ แผนงานที่ 4

ผลดำเนินการ แผนงานที่ 4

ผลการดำเนินงาน

แผนงานที่ 4 การส่งเสริมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา

การดำเนินงาน

  1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ : การศึกษาทบทวนวรรณกรรมเพื่อการพัฒนางานแพทยศาสตรศึกษาในวันที่ 17 ธ.ค.58

ผลการดำเนินงาน

  1. 1. มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 35 คน จากหลากหลายสถาบัน
  2. 2. เกิดหัวข้อ Systematic Review ที่จะนำไปพัฒนาเป็นโครงการต่อไป ดังนี้

2.1 ความสัมพันธ์ของ Aptitude test กับพฤติกรรมของนักศึกษาแพทย์

2.2 Curriculum mapping in curriculum development for undergraduate

2.3 การสอน medical ethics แบบไหนที่จะทำให้เกิด humanistic doctor

2.4 การปรับการเรียนการสอนรายวิชา (Program Evaluation) โดยศึกษาเฉพาะ undergraduate

2.5 Perception of medical professionalism in medical student

2.6 กระบวนการในการพัฒนาcompetency โดยมุ่งเน้นเรื่องการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์แพทย์

แนวทางการดำเนินงานต่อ

  1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการศึกษาทบทวนวรรณกรรมเพื่อการพัฒนางานแพทยศาสตรศึกษา (ต่อยอด)
  2. จัดประชุม EC ด้านวิจัยแพทยศาสตรศึกษา และสรุปเป็นข้อตกลง / guideline
  3. สำรวจสถานการณ์ “การใช้ผลงานแพทยศาสตรศึกษาเพื่อเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ” สอบถามรร.แพทย์ทุกสถาบัน
By | 2016-12-08T13:21:04+00:00 สิงหาคม 3rd, 2016|ผลการดำเนินงานปี 2558|0 Comments

About the Author: