mrn

Home/mrn

About mrn

This author has not yet filled in any details.
So far mrn has created 29 blog entries.

R2R in Education @ R2R forum 10

ขอเชิญผู้เข้าร่วมงาน R2R Forum ครั้งที่ 10 "ทศวรรษ R2R พัฒนาคนสู่สังคม 4.0" เข้าร่วมกิจกรรมห้อง R2R in Education ห้อง Sapphire 205 วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 09.00-09.30 น. การเรียนรู้ในโลกของการเปลี่ยนแปลง โดย ผศ.ดร.วรรณดี สุทธินรากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 09.30-11.00 น. เวทีนักวิชาการศึกษา และบุคลากรอื่นๆ ผู้นำการสนทนา อ.จรูญศรี มีหนองหว้า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ดร.นิภาพร ลครวงศ์ โรงพยาบาลยโสธร ดร.วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 11.00-12.00 น. เวทีนักศึกษา ผู้นำการสนทนา ดร.นิภาพร ลครวงศ์ โรงพยาบาลยโสธร ดร.เชษฐา แก้วพรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ 13.00-14.00 [...]

By | 2017-05-29T11:09:52+00:00 พฤษภาคม 25th, 2017|ทั่วไป|0 Comments

ภาพกิจกรรม R2R in Education Regional Conference ครั้งที่ 1

R2R in Education Regional Conference: สร้างแรงฝัน ผสานปัญญา พัฒนาวิชาชีพสุขภาพไทย ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เมื่อวันที่ 16 -18 พฤศจิกายน 2559  ตามที่กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ได้มอบหมายให้เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (MedResNet) ในกำกับของมูลนิธิส่งเสริมวิจัยทางการแพทย์ (MRF) ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการบริหารจัดการให้เกิดงานวิจัยทางด้านแพทยศาสตรศึกษาแบบมุ่งเป้า ให้เกิดกระบวนการทำวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอน และจากการประชุมคณะกรรมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา กสพท. ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ได้เห็นชอบให้โครงการ R2R in Education Regional Conference เป็นกิจกรรมหนึ่งในแผนงานที่ 3 การสร้างเครือข่ายนักวิจัยแพทยศาสตรศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรด้านสุขภาพแบบสหวิชาชีพ เกิดเป็นเครือข่าย R2R in Education ร่วมกันพัฒนางานวิจัยด้านการศึกษา รวมถึงต่อยอดงานวิจัยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา สามารถพัฒนาคนหรือบุคลากรด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ จึงได้วางแผนจัดประชุมในหัวข้อ “สร้างแรงฝัน ผสานปัญญา พัฒนาวิชาชีพสุขภาพไทย [...]

By | 2017-04-19T09:43:57+00:00 เมษายน 12th, 2017|ประชาสัมพันธ์|0 Comments

ประกาศรับสมัครโครงการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา ประจำปี 2560 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) มอบหมายให้เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (MedResNet) ให้เป็นองค์กรกลางในการบริหารงานและสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา พัฒนาการเรียนการสอนในคณะแพทย์ ทันต่อสถานการณ์ และการเลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อผลิตแพทย์ให้เป็นบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพ เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (MedResNet) ประกาศรับสมัครโครงการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา ประจำปี 2560 ที่สอดคล้องกับความต้องการในการผลิตแพทย์ที่มีคุณภาพ ช่วยพัฒนาระบบการศึกษาของแพทย์ปัจจุบัน เปิดรับสมัครโครงการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 กรอบงานวิจัยที่เปิดรับสมัคร ประเภทแผนการวิจัย ประเด็นงานวิจัย 1. Curriculum development (1.1) หลักสูตรการศึกษาทั่วไป (general education) สำหรับนักศึกษาแพทย์ปี 1 ที่เหมาะสมสำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของประเทศไทยควรเป็นอย่างไร (1.2) เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาควรเป็นอย่างไร เพื่อเป็นเครื่องกำหนดหลักสูตรและการประเมินผลที่จะนำไปสู่การเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตแพทย์ทำงานในโรงพยาบาลชุมชนได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของชุมชน (1.3) เกณฑ์มาตรฐานของแพทยสภาที่กำหนดสมรรถนะความสามารถของแพทย์มีความเหมาะสมต่อการเป็นแพทย์ในสังคมปัจจุบันและอนาคตควรอย่างไร เพียงใด (1.4) การออกแบบหลักสูตรและรายวิชา (curriculum design and course design) สำหรับการเรียนที่มีชุมชนเป็นฐาน (community-based education) ควรเป็นอย่างไร [...]

By | 2017-04-07T14:21:43+00:00 มีนาคม 31st, 2017|ประชาสัมพันธ์|0 Comments

แผนงานที่ 7 การบริหารจัดการโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกิดระบบการบริหารจัดการโครงการ การสนับสนุนการดำเนินงาน การประชาสัมพันธ์ การติดตามการสังเคราะห์ผลการวิจัยและรายงานผลการดำเนินงานแก่ กสพท. จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษา   การจัดประชุมคณะกรรมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย   - ประชุมคณะกรรมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2557 ในวันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557 - ประชุมคณะกรรมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2557 ในวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 - ประชุมคณะกรรมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557 - ปฐมนิเทศโครงการวิจัย และประชุมคณะกรรมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบันแพทยศาตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2558 ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2559 การจัดประชุมคณะทำงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย - ประชุมคณะทำงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ [...]

By | 2016-12-08T13:21:03+00:00 กันยายน 20th, 2016|แผนงานที่ 7|0 Comments

แผนงานที่ 6 การพัฒนาฐานข้อมูลวิจัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีฐานข้อมูลวิจัยแพทยศาสตรศึกษาของประเทศไทยในรูปแบบ Online ฐานข้อมูลวิจัย TMED  รวบรวมผลงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษาที่ตีพิมพ์ จัดทำฐานข้อมูลผลงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษาที่นำเสนอการประชุมวิชาการในประเทศ และจัดทำฐานข้อมูลผลงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษาที่นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติ  สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้สนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษาใน www.tmed.in.th ทั้งนี้ได้มีการอัพเดทข้อมูลเป็นระยะๆ รูปภาพที่ 5 ตัวอย่างฐานข้อมูลผลงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษาใน www.tmed.in.th แผนการดำเนินงานต่อไป  Update ข้อมูลอย่างต่อเนื่องในด้านผลงานวิจัย และการสร้างเครือข่ายนักวิจัย

By | 2016-12-08T13:21:03+00:00 กันยายน 20th, 2016|แผนงานที่ 6|0 Comments

แผนงานที่ 5 การใช้ประโยชน์งานวิจัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีการนำผลการวิจัยไปเผยแพร่ หรือตีพิมพ์ และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการทำงานของ กสพท. เนื่องจากโครงการวิจัย และการพัฒนาองค์ความรู้วิจัยแพทยศาสตรศึกษาอยู่ในช่วงการดำเนินงาน จึงยังไม่ได้มีการดำเนินการ ซึ่งรูปแบบการทำงานจะอยู่ในแนวทางการดำเนินงานต่อไป แผนการดำเนินงานต่อไป  จัดประชุม Policy maker, Stakeholders มารับฟังข้อเสนอแนะ และต่อยอดงานวิจัย นำผลงานไปเผยแพร่ หรือตีพิมพ์

By | 2016-12-08T13:21:04+00:00 กันยายน 20th, 2016|แผนงานที่ 5|0 Comments

แผนงานที่ 4 การส่งเสริมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา

ผลที่คาดว่าจะได้รัย เกิดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในเรื่องการส่งเสริมงานวิจัยแพทยศาสตารศึกษาต่อ กสพท. มีผู้สนใจเข้าร่วมทำงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษาเพิ่มขึ้น กิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ: การศึกษาทบทวนวรรณกรรมเพื่อการพัฒนางานแพทยศาสตรศึกษาในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนา Research agenda ผ่านกระบวนการการทบทวนวรรณกรรม อันจะเป็นประโยชน์ในการนำไปสู่การทำวิจัยที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสามารถผลักดันเชิงนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป กำหนดการอบรม: 08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน 08.45 – 09.00 น. พิธีเปิด โดย ศ.กิตติคุณ นพ.เฉลิม วราวิทย์ ประธานคณะกรรมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา กสพท. 09.00 – 11.00 น. บรรยายหัวข้อ “การทบทวนวรรณกรรมโดยวิธี Systematic Review” โดย ผศ.ดร.ปิยดา  สมบัติวัฒนา คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      อ.ดร.ฐาศุกร์  จันประเสริฐ  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ [...]

By | 2016-12-08T13:21:04+00:00 กันยายน 6th, 2016|แผนงานที่ 4|0 Comments

แผนงานที่ 3 การสร้างเครือข่ายนักวิจัยแพทยศาสตรศึกษา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกิดความร่วมมือของเครือข่ายนักวิจัยที่จะพัฒนาไปสู่ชมรมแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย และ/หรือ สมาคมแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทยในอนาคตต่อไป การเชิญชวน และรับสมัครอาจารย์แพทย์, นักวิชาการการศึกษาแต่ละสถาบันมาร่วมเป็นนักวิจัยร่วมโครงการ และร่วมประชุม / อบรม  ประชุมเชิงปฎิบัติการ: การศึกษาทบทวนวรรณกรรมเพื่อการพัฒนางานแพทยศาสตรศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558             มีผู้สนใจจากหลากหลายสถาบันสมัครเข้าร่วมเป็นนักวิจัยร่วมโครงการประมาณ 21 คน และเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการศึกษาทบทวนวรรณกรรมเพื่อการพัฒนางานแพทยศาสตรศึกษา จำนวน 35 คน   ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย(R2R) ครั้งที่ 9: R2R 9 แห่งการเรียนรู้ 9 สู่นโยบาย วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี รวบรวมเครือข่ายนักวิจัย R2R และจัดการประชุมเครือข่ายนักวิจัยในงานประชุม R2R in Education: ห้อง Sapphire 203 เวทีแลกเปลี่ยนนวัตกรรมการเรียนรู้และวิจัยทางการศึกษา ได้จัดทำแผ่นป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ [...]

By | 2016-12-08T13:21:04+00:00 กันยายน 6th, 2016|แผนงานที่ 3|0 Comments

แผนงานที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้วิจัยแพทยศาสตรศึกษา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกิดการจัดการความรู้ (KM) การวิจัยแพทยศาสตรศึกษาอย่างน้อย 5 เรื่อง กำดำเนินงานที่ผ่านมา มีการแต่งตั้งคณะทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยแพทยศาสตรศึกษา โดยมีบทบาทหน้าที่ในการจัดการความรู้ และพัฒนาองค์ความรู้วิจัยแพทยศาสตรศึกษาของประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้พัฒนาและสนับสนุนงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. พันเอก นายแพทย์ทวีศักดิ์ นพเกษร ประธานคณะทำงาน 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ไพโรจน์ บุญลักษณ์ศิริ รองประธาน 3. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์ กรรมการ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทิดศักดิ์ ผลจันทร์ กรรมการ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นภา หลิมรัตน์กรรมการ 6. ดร.นายแพทย์สุธีร์ รัตนะมงคลกุล กรรมการ 7. แพทย์หญิงกนกวรรณ ศรีรักษา กรรมการ 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กฤษณะ สุวรรณภูมิ กรรมการและเลขานุการ   การประชุมคณะทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิจัยการแพทยศาสตรศึกษา [...]

By | 2016-12-08T13:21:04+00:00 กันยายน 6th, 2016|แผนงานที่ 2|0 Comments