mrn

Home/mrn

About mrn

This author has not yet filled in any details.
So far mrn has created 29 blog entries.

แผนงานที่ 1 การพัฒนาผลงานวิจัย

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ เกิดโครงการวิจัยแพทยศาสตรศึกษาอย่างน้อย 5 โครงการ การประชุมเพื่อพัฒนาผลงานวิจัย การประชุมพัฒนาหัวข้อวิจัยใน 4 เรื่องหลัก คือ Competency and Rural doctors , National License examination,  Transformative Learning  และ Investigator Initiated Projects National License Examination ประชุมพัฒนาโครงร่างการวิจัย “National License Examination” ครั้งที่ 1 เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแห่งประเทศไทย วันที่ 2 ธันวาคม 2557 ประชุมพัฒนาโครงร่างการวิจัย “National License Examination” ครั้งที่ 2 เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแห่งประเทศไทย วันที่ 28 มกราคม 2558 Competency and Rural doctors ประชุมพัฒนาโครงร่างการวิจัย [...]

By | 2016-12-08T13:21:04+00:00 กันยายน 5th, 2016|แผนงานที่ 1|0 Comments

แผนงานที่ 4 กิจกรรม

แผนงานที่ 4 กิจกรรม [pdf-embedder url="http://meded.thaimedresnet.org/wp-content/uploads/2016/08/1-แผนงานที่-4-กิจกรรม.pdf" title="1 แผนงานที่ 4 กิจกรรม"]

By | 2016-12-08T13:21:04+00:00 สิงหาคม 8th, 2016|แผนงานที่ 4|0 Comments

แผนงานที่ 3 ร่วมประชุม,อบรม

การเชิญชวน และรับสมัครอาจารย์แพทย์, นักวิชาการการศึกษาแต่ละสถาบันมาร่วมเป็นนักวิจัยร่วมโครงการ และร่วมประชุม / อบรม   ประชุมเชิงปฎิบัติการ: การศึกษาทบทวนวรรณกรรมเพื่อการพัฒนางานแพทยศาสตรศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558                                มีผู้สนใจจากหลากหลายสถาบันสมัครเข้าร่วมเป็นนักวิจัยร่วมโครงการประมาณ 21 คน และเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการศึกษาทบทวนวรรณกรรมเพื่อการพัฒนางานแพทยศาสตรศึกษา จำนวน 35 คน   ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย(R2R) ครั้งที่ 9: R2R 9 แห่งการเรียนรู้ 9 สู่นโยบาย วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี รวบรวมเครือข่ายนักวิจัย R2R และจัดการประชุมเครือข่ายนักวิจัยในงานประชุม R2R in Education: ห้อง Sapphire 203 เวทีแลกเปลี่ยนนวัตกรรมการเรียนรู้และวิจัยทางการศึกษา

By | 2016-12-08T13:21:04+00:00 สิงหาคม 5th, 2016|แผนงานที่ 3|0 Comments

แผนงานที่ 2 แผนการดำเนินงานต่อไป

    จัดประชุมวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการทำวิจัยโดยคณะทำงานและผู้ทรงคุณวุฒิวิชาการ จัด Workshop ให้ความรู้และกระตุ้นให้ผู้สนใจเข้าร่วมดำเนินงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษา จัดทำคู่มือแนวทางการทำวิจัยแพทยศาสตรศึกษาในรูปแบบ Booklet

By | 2016-08-09T08:34:41+00:00 สิงหาคม 5th, 2016|แผนงานที่ 2|0 Comments

แผนงานที่ 2 คู่มือ แนวทางการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา (Guideline for Medical Education: AMEE Guide)

  ใช้ AMEE Guide เป็นข้อมูลนำเข้ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเลือกหัวข้อที่สนใจ 5 เรื่อง ได้คัดเลือกหัวข้อสำหรับจัดทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 5 เรื่อง โดยดำเนินการแปลสรุปความเป็นภาษาไทย และพิจารณาเนื้อหาให้ครอบคลุมในประเด็นความถูกต้องของการแปลสรุปความ วิธีการวิจัย (Research Methodology) ความครอบคลุมของเนื้อหา การนำไปประยุกต์ใช้ในบริบทของประเทศไทยเพื่อจัดทำเป็นคู่มือแนวทางการทำวิจัยต่อไป โดยเนื้อหาที่คัดเลือก 5 หัวข้อประกอบด้วย แนวทาง 1       (Guideline 1)  วิธีการวิจัยเชิงปริมาณในงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษา (Quantitative methods in medical education research) ผศ.(พิเศษ) นพ.ไพโรจน์ บุญลักษณ์ศิริ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่ AMEE Guide90: Quantitative and qualitative methods in medical education research บทสรุปภาษาไทย (Summary) ประเด็นการนำไปใช้งาน (Recommendations) แนวทาง 2 (Guideline [...]

By | 2016-12-08T13:21:04+00:00 สิงหาคม 5th, 2016|แผนงานที่ 2|0 Comments

แผนงานที่ 2 คณะทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยแพทยศาสตรศึกษา

  มีการแต่งตั้งคณะทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยแพทยศาสตรศึกษา โดยมีบทบาทหน้าที่ในการจัดการความรู้ และพัฒนาองค์ความรู้วิจัยแพทยศาสตรศึกษาของประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้พัฒนาและสนับสนุนงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ พันเอก นายแพทย์ทวีศักดิ์ นพเกษร ประธานคณะทำงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ไพโรจน์ บุญลักษณ์ศิริ รองประธาน ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์ กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทิดศักดิ์ ผลจันทร์ กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นภา หลิมรัตน์กรรมการ ดร.นายแพทย์สุธีร์ รัตนะมงคลกุล กรรมการ แพทย์หญิงกนกวรรณ ศรีรักษา กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กฤษณะ สุวรรณภูมิ กรรมการและเลขานุการ   การประชุมคณะทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิจัยการแพทยศาสตรศึกษา ประชุมคณะทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 1/2558 วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 ประชุมคณะทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 2/2558 วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 ประชุมคณะทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 3/2558 [...]

By | 2016-08-05T11:20:14+00:00 สิงหาคม 5th, 2016|แผนงานที่ 2|0 Comments

แผนงานที่ 1 แผนดำเนินงานต่อไป

แผนการดำเนินงานต่อไป จัดเวทีนำเสนอและติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา เปิดรับสมัครโครงการวิจัยรอบที่ 2 จากผู้เข้าร่วม workshop คำถามวิจัย และผู้สนใจทั่วไป สนับสนุนทุนวิจัย systematic review  

By | 2016-12-08T13:21:04+00:00 สิงหาคม 5th, 2016|แผนงานที่ 1|0 Comments

แผนงานที่ 1 จัดเวทีนำเสนอ และติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย

  จัดเวทีนำเสนอ และติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา -          เวทีนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการวิจัยแพทยศาสตรศึกษาครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมพลเอกเนตรฯ อาคารวช.3 ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประเด็นการนำเสนอ           1. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 2. สิ่งที่ต้องการขอความร่วมมือจากคณะกรรมการฯ และที่ปรึกษาวิชาการ 3. กิจกรรมที่ทำไปแล้ว และผลการดำเนินงาน 4. ปฏิทินกิจกรรมที่จะทำในอนาคต (ปรับแผนแล้ว) -          เวทีนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการวิจัยแพทยศาสตรศึกษาครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมพลเอกเนตรฯ อาคารวช.3 ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประเด็นการนำเสนอ           1. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 2. สิ่งที่ต้องการขอความร่วมมือจากคณะกรรมการฯ และที่ปรึกษาวิชาการ [...]

By | 2016-08-05T09:13:28+00:00 สิงหาคม 5th, 2016|แผนงานที่ 1|0 Comments

แผนงานที่ 1 การจัดแต่งแต่งผู้ทรงคุณวุฒิวิชาการ และคณะกรรมการวิชาการกำกับติดตามโครงการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา

การจัดแต่งแต่งผู้ทรงคุณวุฒิวิชาการ และคณะกรรมการวิชาการกำกับติดตามโครงการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิวิชาการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา (จำนวน 11 ท่าน) โดยมีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุน  พัฒนา และให้ข้อเสนอแนะงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษาของประเทศ โดยมีรายชื่อดังนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิง แพทย์หญิงวณิช วรรณพฤกษ์ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงบุญมี สถาปัตยวงศ์ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วัลลี สัตยาศัย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุปรียา วงษ์ตระหง่าน รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยพฤกษ์ กุสุมาพรรณโญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนา นิลชัยโกวิทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย สุนทรโลหะนะกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสายพิณ หัตถีรัตน์ ดร.นายแพทย์ดนัย วังสตุรค นายแพทย์มาโนช โชคแจ่มใส   มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการและคณะทำงานกำกับติดตามโครงการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา คณะกรรมการวิชาการ โดยมีบทบาทหน้าที่ในการกำกับ ดูแล กำหนดทิศทาง และบูรณาการ รวมถึงการตัดสินใจให้ความเห็นในการดำเนินการวิจัย โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ นายแพทย์รายิน อโรร่า [...]

By | 2016-12-08T13:21:04+00:00 สิงหาคม 5th, 2016|แผนงานที่ 1|0 Comments

แผนงานที่ 1 โครงการวิจัย

โครงการวิจัย โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยและกำลังดำเนินอยู่ (จำนวน 5 โครงการ) ปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ในระบบสาธารณสุขของแพทย์จบใหม่ (Affecting Factors for Retention in Health System of New Doctors) ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย พญ.กันยรัตน์ กตัญญู คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และคณะ ระยะเวลาดำเนินการ เดือนสิงหาคม 2258 ถึง เดือนกรกฎาคม 2559 การศึกษาความตรงแบบทำนายไปข้างหน้า (predictive validity) ของการสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย (The study of predictive validity of National Medical Licensing Examination in Thailand) ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ผศ.นพ.ชัยพฤกษ์ กุสุมาพรรณโญ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะ ระยะเวลาดำเนินการ เดือนสิงหาคม 2558 ถึง เดือนกันยายน [...]

By | 2016-12-08T13:21:04+00:00 สิงหาคม 4th, 2016|แผนงานที่ 1|0 Comments