mrn

Home/mrn

About mrn

This author has not yet filled in any details.
So far mrn has created 29 blog entries.

แผนงานที่ 1 การพัฒนาผลงานวิจัย

การประชุมพัฒนางานวิจัย  การประชุมเพื่อพัฒนาผลงานวิจัย การประชุมพัฒนาหัวข้อวิจัยใน 4 เรื่องหลัก คือ Competency and Rural doctors , National License examination,  Transformative Learning  และ Investigator Initiated Projects National License Examination ประชุมพัฒนาโครงร่างการวิจัย “National License Examination” ครั้งที่ 1 เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแห่งประเทศไทย วันที่ 2 ธันวาคม 2557 ประชุมพัฒนาโครงร่างการวิจัย “National License Examination” ครั้งที่ 2 เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแห่งประเทศไทย วันที่ 28 มกราคม 2558 Competency and Rural doctors ประชุมพัฒนาโครงร่างการวิจัย “Competency and Rural [...]

By | 2016-12-08T13:21:04+00:00 สิงหาคม 4th, 2016|แผนงานที่ 1|0 Comments

ผลดำเนินการ แผนงานที่ 7

ผลการดำเนินงาน แผนงานที่ 7 การบริหารจัดการโครงการ การดำเนินงาน การจัดประชุมคณะกรรมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา กสพท. การจัดประชุมคณะทำงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษา กสพท. ผลการดำเนินการ เกิดการจัดประชุมคณะกรรมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษาจำนวน 2 ครั้ง และคณะทำงานจำนวน 3 ครั้งเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนงานวิจัยทั้ง 6 แผนงาน แนวทางการดำเนินงานต่อไป จัดประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานเพื่อวางแผนงาน รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ กสพท.อย่างต่อเนื่อง พัฒนาเว็บไซด์โครงการวิจัยแพทยศาสตรศึกษาภายใต้ www.tmed.in.th  

By | 2016-08-04T15:25:30+00:00 สิงหาคม 3rd, 2016|ผลการดำเนินงานปี 2558|0 Comments

ผลดำเนินการ แผนงานที่ 6

ผลการดำเนินงาน แผนงานที่ 6 การพัฒนาฐานข้อมูลวิจัย การดำเนินงาน รวบรวมผลงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษาที่ตีพิมพ์ จัดทำฐานข้อมูลผลงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษาที่นำเสนอการประชุมวิชาการในประเทศ จัดทำฐานข้อมูลผลงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษาที่นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติ ผลการดำเนินงาน สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้สนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษาใน www.tmed.in.th แนวทางการดำเนินงานต่อไป Update ข้อมูลอย่างต่อเนื่องในด้านผลงานวิจัย และการสร้างเครือข่ายนักวิจัย  

By | 2016-08-04T15:25:22+00:00 สิงหาคม 3rd, 2016|ผลการดำเนินงานปี 2558|0 Comments

ผลดำเนินการ แผนงานที่ 5

ผลการดำเนินงาน แผนงานที่ 5 การใช้ประโยชน์งานวิจัย การดำเนินการ - ผลการดำเนินการ - แนวทางการดำเนินงานต่อ จัดประชุม Policy maker, Stakeholders มารับฟังข้อเสนอแนะ และต่อยอดงานวิจัย นำผลงานไปเผยแพร่ หรือตีพิมพ์

By | 2016-08-04T15:25:15+00:00 สิงหาคม 3rd, 2016|ผลการดำเนินงานปี 2558|0 Comments

ผลดำเนินการ แผนงานที่ 4

ผลการดำเนินงาน แผนงานที่ 4 การส่งเสริมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา การดำเนินงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ : การศึกษาทบทวนวรรณกรรมเพื่อการพัฒนางานแพทยศาสตรศึกษาในวันที่ 17 ธ.ค.58 ผลการดำเนินงาน 1. มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 35 คน จากหลากหลายสถาบัน 2. เกิดหัวข้อ Systematic Review ที่จะนำไปพัฒนาเป็นโครงการต่อไป ดังนี้ 2.1 ความสัมพันธ์ของ Aptitude test กับพฤติกรรมของนักศึกษาแพทย์ 2.2 Curriculum mapping in curriculum development for undergraduate 2.3 การสอน medical ethics แบบไหนที่จะทำให้เกิด humanistic doctor 2.4 การปรับการเรียนการสอนรายวิชา (Program Evaluation) โดยศึกษาเฉพาะ undergraduate 2.5 Perception of medical professionalism in medical [...]

By | 2016-12-08T13:21:04+00:00 สิงหาคม 3rd, 2016|ผลการดำเนินงานปี 2558|0 Comments

ผลดำเนินการ แผนงานที่ 3

ผลการดำเนินงาน แผนงานที่ 3 การสร้างเครือข่ายนักวิจัยแพทยศาสตรศึกษา การดำเนินงาน การเชิญชวน และรับสมัครอาจารย์แพทย์, นักวิชาการการศึกษาแต่ละสถาบันมาร่วมเป็นนักวิจัยร่วมโครงการ และร่วมประชุม / อบรม การจัดทำแผ่นป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในงานวิชาการ ผลการดำเนินการ มีผู้สนใจจากหลากหลายสถาบันสมัครเข้าร่วมเป็นนักวิจัยร่วมโครงการประมาณ 21 คน และมีผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการศึกษาทบทวนวรรณกรรมเพื่อการพัฒนางานแพทยศาสตรศึกษาจำนวน 35 คน ได้จัดทำแผ่นป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในงานประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาครั้งที่ 14 วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฏร์ธานี แนวทางการดำเนินงานต่อไป จัดทำจดหมายข่าวในรูปแบบ Electronic paper ส่งให้เครือข่ายทุก ๆ 3 เดือน จัดทำ Facebook group เริ่มต้นจากคณะทำงาน และเพิ่มรายชื่อนักวิจัย จัดทำ E-mail group การจัดตั้งชมรมระยะยาว จัดประชุมนักวิจัยร่วมกับเครือข่ายในงานประชุม R2R Forum  

By | 2016-08-04T15:24:07+00:00 สิงหาคม 3rd, 2016|ผลการดำเนินงานปี 2558|0 Comments

ผลดำเนินการ แผนงานที่ 2

ผลการดำเนินงาน แผนงานที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้วิจัยแพทยศาสตรศึกษา การดำเนินงาน การแต่งตั้งคณะทำงาน และประชุมคณะทำงาน ใช้ AMEE Guide เป็นข้อมูลนำเข้ากิจกรรม KM โดยเลือกหัวข้อที่สนใจ 5 เรื่อง จัดการประชุมพิจารณาเนื้อหาบทสรุปของ AMEE Guide ฉบับภาษาไทย ผลการดำเนินงาน มีการแต่งตั้งคณะทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยแพทยศาสตรศึกษาจำนวน 8 ท่าน ได้คัดเลือกหัวข้อสำหรับจัดทำ KM จำนวน 5 เรื่องโดยดำเนินการแปลสรุปความเป็นภาษาไทย และจัดวิพากษ์เนื้อหาให้ครอบคลุมในประเด็นความถูกต้องของการแปลสรุปความ, วิธีการวิจัย (Research Methodology), ความครอบคลุมของเนื้อหา, การนำไปประยุกต์ใช้ในบริบทของประเทศไทยเพื่อจัดทำเป็นคู่มือแนวทางการทำวิจัยต่อไป แนวทางดำเนินงานต่อไป จัดประชุมวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการทำวิจัยโดยคณะทำงานและผู้ทรงคุณวุฒิวิชาการ จัด Workshop ให้ความรู้และกระตุ้นให้ผู้สนใจเข้าร่วมดำเนินงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษา จัดทำคู่มือแนวทางการทำวิจัยแพทยศาสตรศึกษาในรูปแบบ Booklet

By | 2016-08-11T08:36:50+00:00 สิงหาคม 3rd, 2016|ผลการดำเนินงานปี 2558|0 Comments

ผลดำเนินการ แผนงานที่ 1

ผลการดำเนินงานปี 2558  1 ผลการดำเนินงาน แผนงานที่ 1 การพัฒนาผลงานวิจัย การดำเนินงาน การประชุมพัฒนาหัวข้อวิจัยใน 4 เรื่องหลัก คือ Competency and Rural doctors , National License examination, Transformative Learning  และ Investigator Initiated Projects การประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะโครงร่างการวิจัยของคณะกรรมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิวิชาการครั้งที่ 1 การประชุมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะงานวิจัยครั้งที่ 2 การปฐมนิเทศโครงการวิจัย ผลการดำเนินงาน มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิวิชาการวิจัยแพทยศาสตรศึกษาจำนวน 11 ท่าน โดยมีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และให้ข้อเสนอแนะงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษาของประเทศ เกิดหัวข้อวิจัย 5 เรื่องจากทั้งหมด 11 เรื่องที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการกำกับติดตามโครงการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา แนวทางการดำเนินงานต่อไป จัดเวทีนำเสนอและติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา เปิดรับสมัครโครงการวิจัยรอบที่ 2 จากผู้เข้าร่วม workshop คำถามวิจัย และผู้สนใจทั่วไป สนับสนุนทุนวิจัย systematic [...]

By | 2016-08-11T10:42:24+00:00 สิงหาคม 3rd, 2016|ผลการดำเนินงานปี 2558|0 Comments