แผนงานที่ 4

Home/แผนงานที่ 4

แผนงานที่ 4 การส่งเสริมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา

ผลที่คาดว่าจะได้รัย เกิดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในเรื่องการส่งเสริมงานวิจัยแพทยศาสตารศึกษาต่อ กสพท. มีผู้สนใจเข้าร่วมทำงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษาเพิ่มขึ้น กิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ: การศึกษาทบทวนวรรณกรรมเพื่อการพัฒนางานแพทยศาสตรศึกษาในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนา Research agenda ผ่านกระบวนการการทบทวนวรรณกรรม อันจะเป็นประโยชน์ในการนำไปสู่การทำวิจัยที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสามารถผลักดันเชิงนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป กำหนดการอบรม: 08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน 08.45 – 09.00 น. พิธีเปิด โดย ศ.กิตติคุณ นพ.เฉลิม วราวิทย์ ประธานคณะกรรมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา กสพท. 09.00 – 11.00 น. บรรยายหัวข้อ “การทบทวนวรรณกรรมโดยวิธี Systematic Review” โดย ผศ.ดร.ปิยดา  สมบัติวัฒนา คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      อ.ดร.ฐาศุกร์  จันประเสริฐ  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ [...]

By | 2016-12-08T13:21:04+00:00 กันยายน 6th, 2016|แผนงานที่ 4|0 Comments

แผนงานที่ 4 กิจกรรม

แผนงานที่ 4 กิจกรรม [pdf-embedder url="http://meded.thaimedresnet.org/wp-content/uploads/2016/08/1-แผนงานที่-4-กิจกรรม.pdf" title="1 แผนงานที่ 4 กิจกรรม"]

By | 2016-12-08T13:21:04+00:00 สิงหาคม 8th, 2016|แผนงานที่ 4|0 Comments