แผนงานที่ 6

Home/แผนงานที่ 6

แผนงานที่ 6 การพัฒนาฐานข้อมูลวิจัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีฐานข้อมูลวิจัยแพทยศาสตรศึกษาของประเทศไทยในรูปแบบ Online ฐานข้อมูลวิจัย TMED  รวบรวมผลงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษาที่ตีพิมพ์ จัดทำฐานข้อมูลผลงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษาที่นำเสนอการประชุมวิชาการในประเทศ และจัดทำฐานข้อมูลผลงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษาที่นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติ  สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้สนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษาใน www.tmed.in.th ทั้งนี้ได้มีการอัพเดทข้อมูลเป็นระยะๆ รูปภาพที่ 5 ตัวอย่างฐานข้อมูลผลงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษาใน www.tmed.in.th แผนการดำเนินงานต่อไป  Update ข้อมูลอย่างต่อเนื่องในด้านผลงานวิจัย และการสร้างเครือข่ายนักวิจัย

By | 2016-12-08T13:21:03+00:00 กันยายน 20th, 2016|แผนงานที่ 6|0 Comments