แผนงานที่ 7

Home/แผนงานที่ 7

แผนงานที่ 7 การบริหารจัดการโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกิดระบบการบริหารจัดการโครงการ การสนับสนุนการดำเนินงาน การประชาสัมพันธ์ การติดตามการสังเคราะห์ผลการวิจัยและรายงานผลการดำเนินงานแก่ กสพท. จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษา   การจัดประชุมคณะกรรมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย   - ประชุมคณะกรรมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2557 ในวันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557 - ประชุมคณะกรรมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2557 ในวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 - ประชุมคณะกรรมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557 - ปฐมนิเทศโครงการวิจัย และประชุมคณะกรรมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบันแพทยศาตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2558 ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2559 การจัดประชุมคณะทำงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย - ประชุมคณะทำงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ [...]

By | 2016-12-08T13:21:03+00:00 กันยายน 20th, 2016|แผนงานที่ 7|0 Comments