ทั่วไป

Home/ทั่วไป

R2R in Education @ R2R forum 10

ขอเชิญผู้เข้าร่วมงาน R2R Forum ครั้งที่ 10 "ทศวรรษ R2R พัฒนาคนสู่สังคม 4.0" เข้าร่วมกิจกรรมห้อง R2R in Education ห้อง Sapphire 205 วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 09.00-09.30 น. การเรียนรู้ในโลกของการเปลี่ยนแปลง โดย ผศ.ดร.วรรณดี สุทธินรากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 09.30-11.00 น. เวทีนักวิชาการศึกษา และบุคลากรอื่นๆ ผู้นำการสนทนา อ.จรูญศรี มีหนองหว้า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ดร.นิภาพร ลครวงศ์ โรงพยาบาลยโสธร ดร.วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 11.00-12.00 น. เวทีนักศึกษา ผู้นำการสนทนา ดร.นิภาพร ลครวงศ์ โรงพยาบาลยโสธร ดร.เชษฐา แก้วพรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ 13.00-14.00 [...]

By | 2017-05-29T11:09:52+00:00 พฤษภาคม 25th, 2017|ทั่วไป|0 Comments