ติดต่อเรา

Home/ติดต่อเรา
ติดต่อเรา 2017-04-12T11:20:58+00:00

Contact

Thai Research in Medical Education
Thai Research in Medical Education
โครงการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา (Medical education : MedEd)
เครื่อข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (MedResNet)
ในกำกับของ มูลนิธิส่งเสริมวิจัยทางการแพทย์ (MRF)
เลขที่ 196 อาคาร วช.3 ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
E-mail : office@thaimedresnet.org
โทรศัพท์ 0 2940 5181 3 โทรสาร 0 2940 5184