แผนงานที่ 1 การพัฒนาผลงานวิจัย

Home/แผนงานที่ 1/แผนงานที่ 1 การพัฒนาผลงานวิจัย

แผนงานที่ 1 การพัฒนาผลงานวิจัย

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

เกิดโครงการวิจัยแพทยศาสตรศึกษาอย่างน้อย 5 โครงการ

การประชุมเพื่อพัฒนาผลงานวิจัย

การประชุมพัฒนาหัวข้อวิจัยใน 4 เรื่องหลัก คือ Competency and Rural doctors , National License examination,  Transformative Learning  และ Investigator Initiated Projects

National License Examination

 • ประชุมพัฒนาโครงร่างการวิจัย “National License Examination” ครั้งที่ 1 เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแห่งประเทศไทย วันที่ 2 ธันวาคม 2557
 • ประชุมพัฒนาโครงร่างการวิจัย “National License Examination” ครั้งที่ 2 เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแห่งประเทศไทย วันที่ 28 มกราคม 2558

Competency and Rural doctors

 • ประชุมพัฒนาโครงร่างการวิจัย “Competency and Rural doctors” ครั้งที่ 1 เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแห่งประเทศไทย วันที่ 14 มกราคม 2558

ประชุมให้ข้อเสนอแนะโครงร่างการวิจัย

 • ประชุมให้ข้อเสนอแนะโครงร่างการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 1 เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแห่งประเทศไทย วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
 • ประชุมให้ข้อเสนอแนะโครงร่างการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 2 เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแห่งประเทศไทย วันที่ 29 เมษายน 2559 (Full proposal)

ปฐมนิเทศโครงการวิจัย

 • ปฐมนิเทศโครงการวิจัย และประชุมคณะกรรมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา กสพท. วันที่ 30 มิถุนายน 2558
โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยและกำลังดำเนินอยู่ (จำนวน 5 โครงการ)

 • ปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ในระบบสาธารณสุขของแพทย์จบใหม่

(Affecting Factors for Retention in Health System of New Doctors)

ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย พญ.กันยรัตน์ กตัญญู

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และคณะ

ระยะเวลาดำเนินการ เดือนสิงหาคม 2258 ถึง เดือนกรกฎาคม 2559

 • การศึกษาความตรงแบบทำนายไปข้างหน้า (predictive validity) ของการสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย

(The study of predictive validity of National Medical Licensing Examination in Thailand)

ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ผศ.นพ.ชัยพฤกษ์ กุสุมาพรรณโญ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะ

ระยะเวลาดำเนินการ เดือนสิงหาคม 2558 ถึง เดือนกันยายน 2559

 • กระบวนทัศน์ใหม่ของการเรียนรู้ในโรงเรียนแพทย์: การขับเคลื่อนและถอดบทเรียน

ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์  บูรณตรีเวทย์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ

ระยะเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม 2558 ถึง เดือนกันยายน 2559

 • การศึกษาผลกระทบของการสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย

(National Licensing Examination in Thailand and its consequences)

ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ดร.นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะ

ระยะเวลาดำเนินโครงการ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ถึง เดือนมกราคม 2560

 • แอพพลิเคชั่นแฟ้มสะสมงาน ;ใช้ได้จริงและสะดวกในการประเมินการเรียนการสอนหรือไม่

(Smart Mobile application based portfolio; Is it feasible and convenient for assessment?)

ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ผศ.นพ.ณวพล กาญจนารัณย์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ

ระยะเวลาดำเนินโครงการ เดือนตุลาคม 2558 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2560

 

โครงการที่ได้กำลังดำเนินการขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัย (จำนวน 3 โครงการ)

 • พฤติกรรมการเรียนรู้ในห้องผ่าตัดของนิสิตนักศึกษาแพทย์: การศึกษาแบบสหสถาบัน

(Learning behavior in the operating room of Thai medical students a multicenter study)

ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ผศ.นพ.ชัยพฤกษ์ กุสุมาพรรณโญ

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 6 เดือน

 • การจัดการเรียนการสอนระหว่างวิชาชีพเพื่อการดูแลผู้ป่วยที่บ้านด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์: ความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยสารคาม

(Interprofessional Education for Humanized Patient Home Care: A Collaboration among Faculty of Medicine, Faculty of Pharmacy and Faculty of Architecture, Urban design and Creative Arts Mahasarakham University)

ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคาม

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 10 เดือน

 • National survey of public health core competencies in undergraduate medical schools, Thailand 2016

ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ศ.เกียรติคุณ พลตรีหญิง แพทย์หญิงวณิช วรรณพฤกษ์

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

การจัดแต่งแต่งผู้ทรงคุณวุฒิวิชาการ

และคณะกรรมการวิชาการกำกับติดตามโครงการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา

 

มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิวิชาการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา (จำนวน 11 ท่าน)

โดยมีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุน  พัฒนา และให้ข้อเสนอแนะงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษาของประเทศ โดยมีรายชื่อดังนี้

 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิง แพทย์หญิงวณิช วรรณพฤกษ์
 2. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงบุญมี สถาปัตยวงศ์
 3. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วัลลี สัตยาศัย
 4. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุปรียา วงษ์ตระหง่าน
 5. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยพฤกษ์ กุสุมาพรรณโญ
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนา นิลชัยโกวิทย์
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย สุนทรโลหะนะกูล
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสายพิณ หัตถีรัตน์
 10. ดร.นายแพทย์ดนัย วังสตุรค
 11. นายแพทย์มาโนช โชคแจ่มใส

 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการและคณะทำงานกำกับติดตามโครงการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา

คณะกรรมการวิชาการ โดยมีบทบาทหน้าที่ในการกำกับ ดูแล กำหนดทิศทาง และบูรณาการ รวมถึงการตัดสินใจให้ความเห็นในการดำเนินการวิจัย โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. นายแพทย์รายิน อโรร่า
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ปัตพงษ์ เกษมสมบูรณ์
 3. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์
 4. พลเอก นายแพทย์ทวีศักดิ์ นพเกสร
 5. นายแพทย์จิโรจน์ สูรพันธุ์
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์อภินันท์ อร่ามรัตน์
 7. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์เฉลิม วราวิทย์
 8. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ นายแพทย์สิทธิโชค อนันตเสรี

คณะทำงานกำกับติดตาม โดยมีบทบาทหน้าที่ในการผลักดันให้เกิดโครงร่างวิจัยฉบับสมบูรณ์ การจัดหา Supervisor ในแต่ละแผนงาน การหานักวิจัยดำเนินงานโครงการ Monitoring Site Visit และการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. ศาสตารจารย์ ดร.นายแพทย์สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กฤษณะ สุวรรณภูมิ
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิชุดา จิรพรเจริญ
 4. ดร.นายแพทย์สุธีร์ รัตนะมงคลกุล
 จัดเวทีนำเสนอ และติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา

 • เวทีนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการวิจัยแพทยศาสตรศึกษาครั้งที่ 1

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30-16.00 น.

ณ ห้องประชุมพลเอกเนตรฯ อาคารวช.3 ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ประเด็นการนำเสนอ

1. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

2. สิ่งที่ต้องการขอความร่วมมือจากคณะกรรมการฯ และที่ปรึกษาวิชาการ

3. กิจกรรมที่ทำไปแล้ว และผลการดำเนินงาน

4. ปฏิทินกิจกรรมที่จะทำในอนาคต (ปรับแผนแล้ว)

 • เวทีนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการวิจัยแพทยศาสตรศึกษาครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมพลเอกเนตรฯ อาคารวช.3 ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ประเด็นการนำเสนอ

1. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

2. สิ่งที่ต้องการขอความร่วมมือจากคณะกรรมการฯ และที่ปรึกษาวิชาการ

3. กิจกรรมที่ทำไปแล้ว และผลการดำเนินงาน

4. ปฏิทินกิจกรรมที่จะทำในอนาคต (ปรับแผนแล้ว)

แผนการดำเนินงานต่อไป 

 1. จัดเวทีนำเสนอและติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา
 2. เปิดรับสมัครโครงการวิจัยรอบที่ 2 จากผู้เข้าร่วม workshop คำถามวิจัย และผู้สนใจทั่วไป
 3. สนับสนุนทุนวิจัย systematic review
By | 2016-12-08T13:21:04+00:00 กันยายน 5th, 2016|แผนงานที่ 1|0 Comments

About the Author: