แผนงานที่ 3 การสร้างเครือข่ายนักวิจัยแพทยศาสตรศึกษา

Home/แผนงานที่ 3/แผนงานที่ 3 การสร้างเครือข่ายนักวิจัยแพทยศาสตรศึกษา

แผนงานที่ 3 การสร้างเครือข่ายนักวิจัยแพทยศาสตรศึกษา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เกิดความร่วมมือของเครือข่ายนักวิจัยที่จะพัฒนาไปสู่ชมรมแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย และ/หรือ สมาคมแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทยในอนาคตต่อไป

การเชิญชวน และรับสมัครอาจารย์แพทย์, นักวิชาการการศึกษาแต่ละสถาบันมาร่วมเป็นนักวิจัยร่วมโครงการ และร่วมประชุม / อบรม 

ประชุมเชิงปฎิบัติการ: การศึกษาทบทวนวรรณกรรมเพื่อการพัฒนางานแพทยศาสตรศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558            

มีผู้สนใจจากหลากหลายสถาบันสมัครเข้าร่วมเป็นนักวิจัยร่วมโครงการประมาณ 21 คน และเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการศึกษาทบทวนวรรณกรรมเพื่อการพัฒนางานแพทยศาสตรศึกษา จำนวน 35 คน

 

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย(R2R) ครั้งที่ 9: R2R 9 แห่งการเรียนรู้ 9 สู่นโยบาย วันที่ 68 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

รวบรวมเครือข่ายนักวิจัย R2R และจัดการประชุมเครือข่ายนักวิจัยในงานประชุม R2R in Education: ห้อง Sapphire 203 เวทีแลกเปลี่ยนนวัตกรรมการเรียนรู้และวิจัยทางการศึกษา

ได้จัดทำแผ่นป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ

โดยมีตัวอย่างแผ่นป้ายดังรูป

w1 w2

 

– ประชาสัมพันธ์ในงานประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาครั้งที่ 14 วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฏร์ธานี

– ประชาสัมพันธุ์ในงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย(R2R) ครั้งที่ 9: R2R 9 แห่งการเรียนรู้ 9 สู่นโยบาย วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

แผนการดำเนินงานต่อไป 

  1. จัดทำจดหมายข่าวในรูปแบบ Electronic paper ส่งให้เครือข่ายทุก ๆ 3 เดือน
  2. จัดทำ Facebook group เริ่มต้นจากคณะทำงาน และเพิ่มรายชื่อนักวิจัย
  3. จัดทำ E-mail group
  4. การจัดตั้งชมรมระยะยาว
  5. จัดประชุมนักวิจัยร่วมกับเครือข่ายในงานประชุม R2R Forum
By | 2016-12-08T13:21:04+00:00 กันยายน 6th, 2016|แผนงานที่ 3|0 Comments

About the Author: