แผนงานที่ 4 การส่งเสริมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา

Home/แผนงานที่ 4/แผนงานที่ 4 การส่งเสริมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา

แผนงานที่ 4 การส่งเสริมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา

ผลที่คาดว่าจะได้รัย

 1. เกิดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในเรื่องการส่งเสริมงานวิจัยแพทยศาสตารศึกษาต่อ กสพท.
 2. มีผู้สนใจเข้าร่วมทำงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษาเพิ่มขึ้น
กิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ: การศึกษาทบทวนวรรณกรรมเพื่อการพัฒนางานแพทยศาสตรศึกษาในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น

วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนา Research agenda ผ่านกระบวนการการทบทวนวรรณกรรม อันจะเป็นประโยชน์ในการนำไปสู่การทำวิจัยที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสามารถผลักดันเชิงนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

กำหนดการอบรม:

08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน
08.45 – 09.00 น. พิธีเปิด

โดย .กิตติคุณ นพ.เฉลิม วราวิทย์ ประธานคณะกรรมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา กสพท.

09.00 – 11.00 น. บรรยายหัวข้อ “การทบทวนวรรณกรรมโดยวิธี Systematic Review”

โดย ผศ.ดร.ปิยดา  สมบัติวัฒนา คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

     .ดร.ฐาศุกร์  จันประเสริฐ  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

11.00 – 11.20 น. แหล่งสืบค้นข้อมูลงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษา

โดย ผศ.นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

11.20 – 12.00 น. Workshop กลุ่มย่อย

(1) Student recruitment and selection

(2) Curriculum planning and development

(3) Teaching and learning

(4) Program evaluation and student assessment

(5) Professionalism

(6) Postgraduate medical education

(7) Faculty development

วิทยากรกลุ่มย่อย

1. ศ.กิตติคุณ นพ.เฉลิม วราวิทย์   ประธานคณะกรรมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา กสพท.

2. ศ.เกียรติคุณ พล.ต.หญิง พญ.วณิช  วรรณพฤกษ์  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง

3. รศ.นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์  คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

4. ศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์  คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรมศาสตร์

5. นพ. พสิษฐ์พล วัชรวงศ์วาน      คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรมศาสตร์

6. ดร.นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล       คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

7. ผศ.นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ      คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.30 น. Workshop กลุ่มย่อย (ต่อ)
15.30 – 16.00 น. สรุปแนวทางการพัฒนาโครงร่างงานวิจัยต่อไป

โดย ดร.นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ผลการจัดกิจกรรม

– มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 35 คน จากหลากหลายสถาบัน

– เกิดหัวข้อ Systematic Review ที่จะนำไปพัฒนาเป็นโครงการต่อไป ดังนี้

 1. ความสัมพันธ์ของ Aptitude test กับพฤติกรรมของนักศึกษาแพทย์
 2. Curriculum mapping in curriculum development for undergraduate
 3. การสอน medical ethics แบบไหนที่จะทำให้เกิด humanistic doctor
 4. การปรับการเรียนการสอนรายวิชา (Program Evaluation) โดยศึกษาเฉพาะ undergraduate
 5. Perception of medical professionalism in medical student
 6. กระบวนการในการพัฒนาcompetency โดยมุ่งเน้นเรื่องการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์แพทย์

DSC04674 IMG_9643

รูปภาพที่ 4 งานอบรมเชิงปฏิบัติการ: การศึกษาทบทวนวรรณกรรมเพื่อการพัฒนางานแพทยศาสตรศึกษา วันที่ 17 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น

แผนการดำเนินงานต่อไป 

 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการศึกษาทบทวนวรรณกรรมเพื่อการพัฒนางานแพทยศาสตรศึกษา (ต่อยอด)
 2. จัดประชุม EC ด้านวิจัยแพทยศาสตรศึกษา และสรุปเป็นข้อตกลง / guideline
 3. สำรวจสถานการณ์ “การใช้ผลงานแพทยศาสตรศึกษาเพื่อเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ” สอบถามรร.แพทย์ทุกสถาบัน
By | 2016-12-08T13:21:04+00:00 กันยายน 6th, 2016|แผนงานที่ 4|0 Comments

About the Author: