โครงการที่กำลังดำเนินการขอทุน

Home/โครงการที่กำลังดำเนินการขอทุน
โครงการที่กำลังดำเนินการขอทุน 2016-12-08T13:21:03+00:00

ระยะการดำเนินโครงการวิจัย

โครงการ โครงการวิจัยเรื่อง ระยะการดาเนินการ
Concept paper / Proposal Review process Approved รายงานความก้าวหน้า สิ้นสุดโครงการ
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3
Competency and rural doctors โครงการปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ในระบบสาธารณสุขของแพทย์จบใหม่
โดย พญ.กันยรัตน์ กตัญญูคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 Accept-icon  Accept-icon  Accept-icon  Accept-icon  Accept-icon
National license Examination (NLE) การศึกษาความตรงแบบทานายไปข้างหน้า (predictive validity) ของการสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย
โดย ผศ.นพ.ชัยพฤกษ์ กุสุมาพรรณโญคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 Accept-icon  Accept-icon  Accept-icon  Accept-icon  Accept-icon  Accept-icon
การศึกษาผลกระทบของการสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย
โดย ดร.นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วยสานักวิชาแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 Accept-icon  Accept-icon  Accept-icon  Accept-icon  Accept-icon  file-warning-icon
Transformative learning (TL) โครงการกระบวนทัศน์ใหม่ของการเรียนู้ในโรงเรียนแพทย์ : การขับเคลื่อนและถอดบทเรียน
โดย ศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 Accept-icon  Accept-icon  Accept-icon  Accept-icon  Accept-icon
file-warning-icon กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการ Accept-icon การดำเนินการเสร็จสมบูรณ์