ภาพกิจกรรม R2R in Education Regional Conference ครั้งที่ 1

R2R in Education Regional Conference: สร้างแรงฝัน ผสานปัญญา พัฒนาวิชาชีพสุขภาพไทย

ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เมื่อวันที่ 16 -18 พฤศจิกายน 2559

 ตามที่กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ได้มอบหมายให้เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (MedResNet) ในกำกับของมูลนิธิส่งเสริมวิจัยทางการแพทย์ (MRF) ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการบริหารจัดการให้เกิดงานวิจัยทางด้านแพทยศาสตรศึกษาแบบมุ่งเป้า ให้เกิดกระบวนการทำวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอน และจากการประชุมคณะกรรมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา กสพท. ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ได้เห็นชอบให้โครงการ R2R in Education Regional Conference เป็นกิจกรรมหนึ่งในแผนงานที่ 3 การสร้างเครือข่ายนักวิจัยแพทยศาสตรศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรด้านสุขภาพแบบสหวิชาชีพ เกิดเป็นเครือข่าย R2R in Education ร่วมกันพัฒนางานวิจัยด้านการศึกษา รวมถึงต่อยอดงานวิจัยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา สามารถพัฒนาคนหรือบุคลากรด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ จึงได้วางแผนจัดประชุมในหัวข้อ “สร้างแรงฝัน ผสานปัญญา พัฒนาวิชาชีพสุขภาพไทย (R2R in Education Regional Conference)” ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ (จังหวัดแพร่) และมีคณะกรรมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา (โดยการสนับสนุนของ กสพท.) วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานในครั้งนี้

2017-04-19T09:43:57+00:00