คณะกรรมการ

Home/คณะกรรมการ
คณะกรรมการ 2016-12-08T13:21:03+00:00

คณะกรรมการ

คณะกรรมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

ลำดับที่ ชื่อ -สกุล ตำแหน่ง/สังกัด
1 ศ.กิตติคุณ นพ.เฉลิม วราวิทย์ ประธานคณะกรรมการ ประธานกรรมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย (กสพท.)
2 นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รองประธานคณะกรรมการ เลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
3 นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล กรรมการ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
4 นพ. รายิน อโรร่า กรรมการ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่ม เพื่อชาวชนบท
5 ดร.นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย กรรมการ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6 นพ.จิโรจน์ สูรพันธุ์ กรรมการ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
7 ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว กรรมการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
8 รศ.นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ กรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
9 ศ.นพ. พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์ กรรมการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10 ผศ.นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ คณะทำงาน ผู้อำนวยการเครือข่ายกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
11 ศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์ คณะทำงาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12 นพ.ประวิช ตัญญสิทธิสุนทร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13 ผศ.ทพ.ดร.วีระศักดิ์ พุทธาศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)
14 ดร.นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล เลขาธิการคณะกรรมการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

โดยคณะกรรมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย มีหน้าที่ดังนี้

 1. ส่งเสริมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษาเพื่อปฎิรูปการผลิตแพทย์ของประเทศให้เหมาะสมกับบริบทของการเรียนในศตวรรษที่ 21 และสถานการณ์ของแพทยศาสตรศึกษาในระดับสากล
 2. กำหนดยุทธศาสตร์ของระบบการส่งเสริมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษาของประเทศ
 3. พิจารณาการสนับสนุนทุนส่งเสริมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษาของ กสพท.
 4. จัดการความรู้การวิจัยแพทยศาสตรศึกษาของประเทศ
 5. พัฒนาเครื่อข่ายนักวิจัยแพทยศาสตรศึกษาของประเทศ
 6. พัฒนางานวิจัยแพทยศาสตร์ศึกษาร่วมกับสำนักบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
 7. ให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินงานแก่คณะทำงานวิจัยแพทยศาสตร์ศึกษา กสพท. เพื่อดำเนินงานเครือข่ายวิจัยแพทยศาสตรศึกษา กสพท.
 8. แต่งตั้งคณะทำงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษา กสพท.

ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะทำงาน ในการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

ลำดับที่ ชื่อ -สกุล ตำแหน่ง/สังกัด
1 ผศ.ทพ.ดร.วีระศักดิ์ พุทธาศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)
2 นพ.ประวิช ตัญญสิทธิสุนทร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 ผศ.นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ คณะทำงาน ผู้อำนวยการเครือข่ายกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
4 ศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์ คณะทำงาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

โดยมีบทบาทหน้าที่ และวาระการดำเนินงานเทียบเท่าคณะกรรมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษาตามคำสั่งกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ดังนี้

 1. ส่งเสริมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษาเพื่อปฎิรูปการผลิตแพทย์ของประเทศให้เหมาะสมกับบริบทของการเรียนในศตวรรษที่ 21 และสถานการณ์ของแพทยศาสตรศึกษาในระดับสากล
 2. กำหนดยุทธศาสตร์ของระบบการส่งเสริมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษาของประเทศ
 3. พิจารณาการสนับสนุนทุนส่งเสริมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษาของ กสพท.
 4. จัดการความรู้การวิจัยแพทยศาสตรศึกษาของประเทศ
 5. พัฒนาเครื่อข่ายนักวิจัยแพทยศาสตรศึกษาของประเทศ
 6. พัฒนางานวิจัยแพทยศาสตร์ศึกษาร่วมกับสำนักบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
 7. ให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินงานแก่คณะทำงานวิจัยแพทยศาสตร์ศึกษา กสพท. เพื่อดำเนินงานเครือข่ายวิจัยแพทยศาสตรศึกษา กสพท.
 8. แต่งตั้งคณะทำงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษา กสพท.

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิวิชาการและวิจัยแพทยศาสตรศึกษา

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

ลำดับที่ ชื่อ -สกุล ตำแหน่ง/สังกัด
1 ศ.เกียรติคุณ พลตรีหญิง แพทย์หญิงวณิช  วรรณพฤกษ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2 ดร.นพ.ดนัย  วังสตุรค คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 ผศ.นพ.ชัยพฤกษ์  กุสุมาพรรณโญ คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
4 ผศ.นพ.ธนา  นิลชัยโกวิทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
5 ศ.พญ.บุญมี  สถาปัตยวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
6 รศ.พญ.วัลลี สัตยาศัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7 รศ.พญ.สุปรียา  วงษ์ตระหง่าน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 อ.นพ.มาโนช  โชคแจ่มใส คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 รศ.นพ.อานุภาพ  เลขะกุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10 ผศ.นพ.สมชาย  สุนทรโลหะนะกูล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11 ผศ.พญ.สายพิณ  หัตถีรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
12 ผศ.นพ.เชิดศักดิ์  ไอรมณีรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

 

โดยผู้ทรงคุณวุฒิวิชาการและวิจัยแพทยศาสตรศึกษา มีบทบาทหน้าที่ในการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ รวมถึงการสนับสนุนงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป

คณะทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยแพทยศาสตรศึกษา

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/สังกัด
1 พันเอก นพ.ทวีศักดิ์ นพเกษร ประธานคณะทำงาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 ดร.นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล กรรมการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3 ผศ.นพ.เทิดศักดิ์ ผลจันทร์ กรรมการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4 ผศ.นภา หลิมรัตน์ กรรมการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 ผศ.(พิเศษ) นพ.ไพโรจน์ บุญลักษณ์ศิริ กรรมการ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่
6 พญ.กนกวรรณ ศรีรักษา กรรมการ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลขอนแก่น
7 ศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ บูรณตรีเวชย์ กรรมการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8 ผศ.นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ เลขานุการคณะทำงาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

โดยมีบทบาทหน้าที่ในการจัดการความรู้ และพัฒนาองค์ความรู้วิจัยแพทยศาสตรศึกษาของประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้พัฒนาและสนับสนุนงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป