แนะนำโครงการ

Home/แนะนำโครงการ
แนะนำโครงการ 2016-12-08T13:21:03+00:00

โครงการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา : Medical Education

แพทยศาสตรศึกษา (Medical Education) เป็นแขนงวิทยาการที่ว่าด้วยการศึกษาวิชาทางด้านแพทยศาสตร์ ทั้งในระดับปริญาตรีและสูงกว่าโดยเน้นที่การจัดกระบวนการเรียนรู้ทางด้านแพทยศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์ แพทย์เฉพาะทาง หรือแพทย์นักวิจัยเพื่อรับใช้สังคม กระบวนการนี้เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกนิสิตนักศึกษาเข้ามาศึกษา ในสถาบันผลิตแพทย์ การจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดหาและส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร การสอบและประเมินผลเพื่อรับปริญญาบัตร การสอบและประเมินผลเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม (โดยศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือ ศ.ร.ว. และแพทยสภา) และการติดตามและประเมินผลบัณฑิตแพทย์และแพทย์เฉพาะทางที่สถาบันผลิต

วัตถุประสงค์โครงการ

  • เพื่อการพัฒนาผลงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษาโดยมีการกำหนดประเด็นวิจัยที่สำคัญอันนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาแพทยศาสตรศึกษาของประเทศ
  • เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาการวิจัยทางแพทยศาสตรศึกษา
  • เพื่อการสร้างเครือข่ายนักวิจัยแพทยศาสตรศึกษาของประเทศ
  • เพื่อพัฒนาระบบการส่งเสริมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษาของประเทศ
  • เพื่อการพัฒนาฐานข้อมูลการวิจัยทางด้านแพทยศาสตรศึกษาของประเทศ