แผนงานที่ 1

Home/แผนงานที่ 1

แผนงานที่ 1 การพัฒนาผลงานวิจัย

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ เกิดโครงการวิจัยแพทยศาสตรศึกษาอย่างน้อย 5 โครงการ การประชุมเพื่อพัฒนาผลงานวิจัย การประชุมพัฒนาหัวข้อวิจัยใน 4 เรื่องหลัก คือ Competency and Rural doctors , National License examination,  Transformative Learning  และ Investigator Initiated Projects National License Examination ประชุมพัฒนาโครงร่างการวิจัย “National License Examination” ครั้งที่ 1 เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแห่งประเทศไทย วันที่ 2 ธันวาคม 2557 ประชุมพัฒนาโครงร่างการวิจัย “National License Examination” ครั้งที่ 2 เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแห่งประเทศไทย วันที่ 28 มกราคม 2558 Competency and Rural doctors ประชุมพัฒนาโครงร่างการวิจัย [...]

By | 2016-12-08T13:21:04+00:00 กันยายน 5th, 2016|แผนงานที่ 1|0 Comments

แผนงานที่ 1 แผนดำเนินงานต่อไป

แผนการดำเนินงานต่อไป จัดเวทีนำเสนอและติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา เปิดรับสมัครโครงการวิจัยรอบที่ 2 จากผู้เข้าร่วม workshop คำถามวิจัย และผู้สนใจทั่วไป สนับสนุนทุนวิจัย systematic review  

By | 2016-12-08T13:21:04+00:00 สิงหาคม 5th, 2016|แผนงานที่ 1|0 Comments

แผนงานที่ 1 จัดเวทีนำเสนอ และติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย

  จัดเวทีนำเสนอ และติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา -          เวทีนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการวิจัยแพทยศาสตรศึกษาครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมพลเอกเนตรฯ อาคารวช.3 ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประเด็นการนำเสนอ           1. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 2. สิ่งที่ต้องการขอความร่วมมือจากคณะกรรมการฯ และที่ปรึกษาวิชาการ 3. กิจกรรมที่ทำไปแล้ว และผลการดำเนินงาน 4. ปฏิทินกิจกรรมที่จะทำในอนาคต (ปรับแผนแล้ว) -          เวทีนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการวิจัยแพทยศาสตรศึกษาครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมพลเอกเนตรฯ อาคารวช.3 ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประเด็นการนำเสนอ           1. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 2. สิ่งที่ต้องการขอความร่วมมือจากคณะกรรมการฯ และที่ปรึกษาวิชาการ [...]

By | 2016-08-05T09:13:28+00:00 สิงหาคม 5th, 2016|แผนงานที่ 1|0 Comments

แผนงานที่ 1 การจัดแต่งแต่งผู้ทรงคุณวุฒิวิชาการ และคณะกรรมการวิชาการกำกับติดตามโครงการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา

การจัดแต่งแต่งผู้ทรงคุณวุฒิวิชาการ และคณะกรรมการวิชาการกำกับติดตามโครงการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิวิชาการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา (จำนวน 11 ท่าน) โดยมีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุน  พัฒนา และให้ข้อเสนอแนะงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษาของประเทศ โดยมีรายชื่อดังนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิง แพทย์หญิงวณิช วรรณพฤกษ์ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงบุญมี สถาปัตยวงศ์ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วัลลี สัตยาศัย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุปรียา วงษ์ตระหง่าน รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยพฤกษ์ กุสุมาพรรณโญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนา นิลชัยโกวิทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย สุนทรโลหะนะกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสายพิณ หัตถีรัตน์ ดร.นายแพทย์ดนัย วังสตุรค นายแพทย์มาโนช โชคแจ่มใส   มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการและคณะทำงานกำกับติดตามโครงการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา คณะกรรมการวิชาการ โดยมีบทบาทหน้าที่ในการกำกับ ดูแล กำหนดทิศทาง และบูรณาการ รวมถึงการตัดสินใจให้ความเห็นในการดำเนินการวิจัย โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ นายแพทย์รายิน อโรร่า [...]

By | 2016-12-08T13:21:04+00:00 สิงหาคม 5th, 2016|แผนงานที่ 1|0 Comments

แผนงานที่ 1 โครงการวิจัย

โครงการวิจัย โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยและกำลังดำเนินอยู่ (จำนวน 5 โครงการ) ปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ในระบบสาธารณสุขของแพทย์จบใหม่ (Affecting Factors for Retention in Health System of New Doctors) ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย พญ.กันยรัตน์ กตัญญู คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และคณะ ระยะเวลาดำเนินการ เดือนสิงหาคม 2258 ถึง เดือนกรกฎาคม 2559 การศึกษาความตรงแบบทำนายไปข้างหน้า (predictive validity) ของการสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย (The study of predictive validity of National Medical Licensing Examination in Thailand) ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ผศ.นพ.ชัยพฤกษ์ กุสุมาพรรณโญ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะ ระยะเวลาดำเนินการ เดือนสิงหาคม 2558 ถึง เดือนกันยายน [...]

By | 2016-12-08T13:21:04+00:00 สิงหาคม 4th, 2016|แผนงานที่ 1|0 Comments

แผนงานที่ 1 การพัฒนาผลงานวิจัย

การประชุมพัฒนางานวิจัย  การประชุมเพื่อพัฒนาผลงานวิจัย การประชุมพัฒนาหัวข้อวิจัยใน 4 เรื่องหลัก คือ Competency and Rural doctors , National License examination,  Transformative Learning  และ Investigator Initiated Projects National License Examination ประชุมพัฒนาโครงร่างการวิจัย “National License Examination” ครั้งที่ 1 เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแห่งประเทศไทย วันที่ 2 ธันวาคม 2557 ประชุมพัฒนาโครงร่างการวิจัย “National License Examination” ครั้งที่ 2 เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแห่งประเทศไทย วันที่ 28 มกราคม 2558 Competency and Rural doctors ประชุมพัฒนาโครงร่างการวิจัย “Competency and Rural [...]

By | 2016-12-08T13:21:04+00:00 สิงหาคม 4th, 2016|แผนงานที่ 1|0 Comments