แผนงานที่ 5

Home/แผนงานที่ 5

แผนงานที่ 5 การใช้ประโยชน์งานวิจัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีการนำผลการวิจัยไปเผยแพร่ หรือตีพิมพ์ และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการทำงานของ กสพท. เนื่องจากโครงการวิจัย และการพัฒนาองค์ความรู้วิจัยแพทยศาสตรศึกษาอยู่ในช่วงการดำเนินงาน จึงยังไม่ได้มีการดำเนินการ ซึ่งรูปแบบการทำงานจะอยู่ในแนวทางการดำเนินงานต่อไป แผนการดำเนินงานต่อไป  จัดประชุม Policy maker, Stakeholders มารับฟังข้อเสนอแนะ และต่อยอดงานวิจัย นำผลงานไปเผยแพร่ หรือตีพิมพ์

By | 2016-12-08T13:21:04+00:00 กันยายน 20th, 2016|แผนงานที่ 5|0 Comments