ประชาสัมพันธ์

Home/ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

ภาพกิจกรรม R2R in Education Regional Conference ครั้งที่ 1

R2R in Education Regional Conference: สร้างแรงฝัน ผสานปัญญา พัฒนาวิชาชีพสุขภาพไทย ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เมื่อวันที่ 16 -18 พฤศจิกายน 2559  ตามที่กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ได้มอบหมายให้เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (MedResNet) ในกำกับของมูลนิธิส่งเสริมวิจัยทางการแพทย์ (MRF) ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการบริหารจัดการให้เกิดงานวิจัยทางด้านแพทยศาสตรศึกษาแบบมุ่งเป้า ให้เกิดกระบวนการทำวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอน และจากการประชุมคณะกรรมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา กสพท. ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ได้เห็นชอบให้โครงการ R2R in Education Regional Conference เป็นกิจกรรมหนึ่งในแผนงานที่ 3 การสร้างเครือข่ายนักวิจัยแพทยศาสตรศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรด้านสุขภาพแบบสหวิชาชีพ เกิดเป็นเครือข่าย R2R in Education ร่วมกันพัฒนางานวิจัยด้านการศึกษา รวมถึงต่อยอดงานวิจัยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา สามารถพัฒนาคนหรือบุคลากรด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ จึงได้วางแผนจัดประชุมในหัวข้อ “สร้างแรงฝัน ผสานปัญญา พัฒนาวิชาชีพสุขภาพไทย [...]

By | 2017-04-19T09:43:57+00:00 เมษายน 12th, 2017|ประชาสัมพันธ์|0 Comments

ประกาศรับสมัครโครงการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา ประจำปี 2560 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) มอบหมายให้เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (MedResNet) ให้เป็นองค์กรกลางในการบริหารงานและสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา พัฒนาการเรียนการสอนในคณะแพทย์ ทันต่อสถานการณ์ และการเลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อผลิตแพทย์ให้เป็นบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพ เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (MedResNet) ประกาศรับสมัครโครงการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา ประจำปี 2560 ที่สอดคล้องกับความต้องการในการผลิตแพทย์ที่มีคุณภาพ ช่วยพัฒนาระบบการศึกษาของแพทย์ปัจจุบัน เปิดรับสมัครโครงการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 กรอบงานวิจัยที่เปิดรับสมัคร ประเภทแผนการวิจัย ประเด็นงานวิจัย 1. Curriculum development (1.1) หลักสูตรการศึกษาทั่วไป (general education) สำหรับนักศึกษาแพทย์ปี 1 ที่เหมาะสมสำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของประเทศไทยควรเป็นอย่างไร (1.2) เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาควรเป็นอย่างไร เพื่อเป็นเครื่องกำหนดหลักสูตรและการประเมินผลที่จะนำไปสู่การเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตแพทย์ทำงานในโรงพยาบาลชุมชนได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของชุมชน (1.3) เกณฑ์มาตรฐานของแพทยสภาที่กำหนดสมรรถนะความสามารถของแพทย์มีความเหมาะสมต่อการเป็นแพทย์ในสังคมปัจจุบันและอนาคตควรอย่างไร เพียงใด (1.4) การออกแบบหลักสูตรและรายวิชา (curriculum design and course design) สำหรับการเรียนที่มีชุมชนเป็นฐาน (community-based education) ควรเป็นอย่างไร [...]

By | 2017-04-07T14:21:43+00:00 มีนาคม 31st, 2017|ประชาสัมพันธ์|0 Comments