แผนงานที่ 7 การบริหารจัดการโครงการ

Home/แผนงานที่ 7/แผนงานที่ 7 การบริหารจัดการโครงการ

แผนงานที่ 7 การบริหารจัดการโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เกิดระบบการบริหารจัดการโครงการ การสนับสนุนการดำเนินงาน การประชาสัมพันธ์ การติดตามการสังเคราะห์ผลการวิจัยและรายงานผลการดำเนินงานแก่ กสพท.

จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษา


 

การจัดประชุมคณะกรรมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย  

– ประชุมคณะกรรมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2557 ในวันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557

– ประชุมคณะกรรมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2557 ในวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557

– ประชุมคณะกรรมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557

– ปฐมนิเทศโครงการวิจัย และประชุมคณะกรรมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบันแพทยศาตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2558 ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2559

การจัดประชุมคณะทำงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

ประชุมคณะทำงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

– ประชุมคณะทำงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 20 มีนาคม 2558

– ประชุมคณะทำงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2558 ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558

– ประชุมคณะทำงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 26 มกราคม 2559

 

แผนการดำเนินงานต่อไป 

  1. จัดประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานเพื่อวางแผนงาน
  2. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ กสพท.อย่างต่อเนื่อง
  3. พัฒนาเว็บไซด์โครงการวิจัยแพทยศาสตรศึกษาภายใต้ www.tmed.in.th
By | 2016-12-08T13:21:03+00:00 กันยายน 20th, 2016|แผนงานที่ 7|0 Comments

About the Author: